fbpx

Memoriaalin käyttöehdot

Memoriaali-palvelun käyttöehdot 

1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT. 

Sodan ja rauhan keskus Muistin ylläpitämä (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) [päivitä osoite] on internetselaimella käytettävä verkkopalvelu. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa yksityishenkilöiden ja pienten yhdistysten ja muiden yhteisöjen käyttöön, mutta sitä voivat käyttää myös yritykset ja suuret yhteisöt. Memoriaali-palvelussa rekisteröitynyt käyttäjä saa käyttöönsä aineiston tallentamiseen, kommentointiin ja kuvailtutietotäydennyksiin liittyvät toiminnallisuudet sekä Muistelupalvelun. Kirjautuneelle käyttäjälle voidaan tarjota myös ryhmätoimintoa, jossa aineistoa on mahdollista jakaa suljetun ryhmän sisällä. Kirjautumattoman käyttäjän käytössä ovat aineiston selaus ja haku sekä kokoelmat. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä ”Memoriaali”) käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Memoriaalin tarjoajan ja käyttäjien (Jäljempänä ”Käyttäjä”) välistä suhdetta. Oikeudet Memoriaaliin omistaa Sodan ja rauhan keskus Muisti ja käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Memoriaaliin. Rekisteröitymällä Memoriaaliin ja/tai Memoriaalia käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa. 

2. TIETOSUOJA. 

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka Memoriaaliin rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea. 

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS. 

Kullakin Memoriaalin käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä Memoriaaliin hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Memoriaalin käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Memoriaaliin. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. 

Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi luoda käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä Käyttäjäksi itse. 

Alle 15-vuotiaalla henkilöllä täytyy olla huoltajan/edunvalvojan suostumus Memoriaalin käyttöön. Suostumuksen saamiseksi alle 15-vuotiaan tulee rekisteröityessään ilmoittaa Palvelun tarjoajalle huoltajansa/edunvalvojansa sähköpostiosoite. Palvelun tarjoaja lähettää ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tiedon Memoriaalin käytössä noudatettavista käyttöehdoista sekä Memoriaaliin rekisteröitymiseen tarvittavat muut tiedot. Huoltajan/edunvalvojan tulee ennen suostumuksen antamistaan käydä käyttöehdot huolellisesti läpi yhdessä alle 15-vuotiaan Memoraalin käyttäjän kanssa. Huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus myös Memoriaaliin rekisteröitymisen jälkeen estää alle 15-vuotiaan henkilön Memoriaalin käyttö Palvelun tarjoajalle tehtävällä ilmoituksella. Tällöin huoltajan/edunvalvojan tulee kyetä osoittamaan olevansa poistettavan tunnuksen haltijan huoltaja/edunvalvoja. 

Käyttäjän on Memoriaaliin rekisteröityessään sekä Memoriaalia käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt johtamaan harhaan Palvelun tarjoajaa esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin. 

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Palvelun tarjoajalle. 

4. TIETOJEN SÄILYTYS. 

Memoriaalin käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Memoriaalin käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen. 

Palvelun tarjoajan on mahdollista siirtää aineistoa Memoriaalista pitkäaikaissäilytettäväksi kolmannen osapuolen tarjoamaan säilytysjärjestelmään. Tästä luovutuksesta sovitaan erikseen aineistojen tallennuksen yhteydessä luovutussopimuksessa. 

5. VASTUU KÄYTTÄJÄN TALLENTAMASTA SISÄLLÖSTÄ. 

Memoriaalin käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Memoriaaliin ja/tai saattaa Memoriaali hyväksi käyttäen muiden saataville. Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Memoriaaliin toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Memoriaalin avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: 

– joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia – jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta – joka haittaa palvelun toimivuutta – joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista. 

Palvelua ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa. 

Jokaisen Memoriaalin käyttäjän, joka huomaa Memoriaaliin lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Memoriaalia muuten käytetyn näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle. 

6. OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN. 

Palvelun tarjoaja vastaanottaa Memoriaaliin tallennettava digitaalisen aineiston täysin omistusoikeuksin ja muin mahdollisin oikeuksin. (Tämä tarkoittaa mm. valokuvien käyttöoikeuksia julkaisuissa, internetissä ja muissa tuotteissa). Oikeuksiin sisältyvät myös siirrettävissä olevat tekijänoikeudet. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien rajoitukset. Näillä käyttöehdoilla on vaikutusta vain Käyttäjän toimittaman materiaalin digitaalisiin ilmentymiin, eikä käyttöehdoilla ole vaikutusta Käyttäjän omistaman fyysisen materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. 

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 (”Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset”) mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta). 

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN. 

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Memoriaalin käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Memoriaalia sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista. 

8. PALVELUN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET. 

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan Memoriaali-palvelua mahdollisimman toimintavarmasti ja Memoriaali onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Memoriaalin toiminnasta tai ominaisuuksista. 

Palvelun tarjoaja saattaa kehittää Memoriaali ja tämän vuoksi Memoriaaliin voidaan tehdä muutoksia. Memoriaalin käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Memoriaalin kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa. 

9. PALVELUN KÄYTTÖKATKOKSET. 

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Memoriaalin toimintakatkoksista. 

10. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET. 

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Memoriaalissa oleva tai estää Memoriaalia hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Palvelun tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita. 

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Memoriaalin käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Memoriaaliin käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Memoriaalia hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla). 

Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen eikä ko. käyttäjätunnus tai sillä tallennettu aineisto näy muille käyttäjille. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hänelle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan Palvelun tarjoajan yhteystiedot rikkomuksen seuraamusten selvittämiseksi. Mikäli Käyttäjä ottaa yhteyden Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa käyttäjätunnuksen lukitsemisesta, Palvelun tarjoaja ja Käyttäjä voivat keskustella rikkomuksen seuraamuksista ja mahdollisesta Memoriaalin käytön jatkamisesta, mikäli rikkomus ei ole vakava. Mikäli Käyttäjä ei ota yhteyttä Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa , voidaan käyttäjätili poistaa kokonaan. 

11. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA. 

Kohdassa 10 mainitun lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä: 

– Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen ja – yllä mainitusta seikasta on ilmoitettu Käyttäjälle Käyttäjän palvelun yhteystietoihin antamaan sähköpostiosoitteeseen ja Käyttäjää on pyydetty vastaamaan ilmoitukseen siinä erikseen mainitulla tavalla; ja – Käyttäjä ei vastaa viestiin 90 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä lukien. 

Jos Palvelun tarjoaja ei saa yhteydenottoa 180 vuorokauden sisällä käyttäjätilin/tunnuksen lukitsemisesta, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan. 

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU. 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan oikeusteitse.