Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.2.2021.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

  Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, y-tunnus: 2945093-7
  Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli
  [email protected]
  +358 50 475 1189

  Yhteyshenkilö: tietosuojavastaava Olli-Pekka Leskinen, [email protected]

 2. Rekisterin nimi
  Sodan ja rauhan keskus Muistin asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn kohde
  Käsittelyn kohteena ovat: rekisterinpitäjän asiakkailtaan keräämät henkilötiedot

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai julkisen tehtävän hoitaminen.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä Sodan ja rauhan keskus Muistin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) asiakassuhteiden ja/tai yhteistyösuhteiden hoitamiseksi.

  Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille. Tietoja käytetään Sodan ja rauhan keskus Muistin ja/tai yhteistyökumppaneiden markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Lisäksi rekisteri tukee rekisterinpitäjän tilastointia ja mahdollista tutkimustoimintaa.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterimme sisältää seuraavat asiakkaan, tai yhteistyökumppanin, meille antamat tiedot tai osan seuraavista asiakkuustiedoista:

  a) Etu- ja sukunimet / yrityksen nimi / yhteisön nimi
  b) Syntymäaika / Y-tunnus
  c) Osoitetiedot
  d) Demografiatiedot
  e) Yhteyspuhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
  f) Yhteyssähköposti
  g) Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
  h) Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, ostetut palvelut)
  i) Yritys- ja yhteisöasiakkailta on tiedot yritysten yhteyshenkilöistä ja heidän tehtävästään yrityksessä ja käyttäjätiedot

  Rekisterin sisältämät henkilötiedot eivät ole automaattisen profiloinnin kohteena.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti. Tiedot suojataan aina asianmukaisesti. Rekisteriin pääsevät vain Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n työntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu rekisterin käyttö ja/tai ylläpito. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet  kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).